VAŽNIJI PROPISI I AKTI

Propisi

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” broj 158/03,141/06, 38/09, 123/11 i 83/23)

Pomorski zakonik („Narodne novine“ br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19)

Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Zakon o koncesijama („Narodne novine“ br. 69/17, 107/20)

Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, 114/22)

Uredba o uvjetima kojim moraju zadovoljavati luke („Narodne novine“ br. 110/04)

Uredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene („“Narodne novine“ br. 110/04, 82/07)

Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 10/17)

Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda („Narodne novine“ br. 79/08, 114/12, 47/13)

Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 90/05, 10/08, 155/08, 127/10, 80/12, 7/17)

Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama („Narodne novine“ br. 13/2020)

Pravilnik o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova („Narodne novine“ br. 13/2020)

Pravilnik o visini naknade za obavljanje tehničkog nadzora i baždarenja brodica („Narodne novine“ br. NN 13/2020)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom („Narodne novine“ br. NN 13/2020)