VAŽNIJI PROPISI, AKTI I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Propisi

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” broj 158/03,141/06, 38/09 i 123/11)

Pomorski (zakonik „Narodne novine“ br. 181/04, 76/07, 61/11, 56/13

Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)

Zakon o koncesijama („Narodne novine“ br. 143/12)

Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 – odluka USRH)

Uredba o uvjetima kojim moraju zadovoljavati luke („Narodne novine“ br. 110/04)

Uredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene („“Narodne novine“ br. 110/04)

Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10 i 102/11, 83/12)

Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda („Narodne novine“ br. 79/08, 114/12, 47/13)

Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 90/05, 127/10)

Naredba o razvrstaju otvorenih za javni promet u Primorsko-goranskoj županiji („Narodne novine“ br. 3/15, 15/15)

Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama

Pravilnik o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova

Pravilnik o visini naknade za obavljanje tehničkog nadzora i baždarenja brodica

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom