Pristup informacijama – službenik za informiranje

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na
pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Lučka uprava Šibensko-kninske županije javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Lučke uprave Šibensko-kninske županije na sljedeće moguće načine:

elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@luskz.hr, pisanim putem;

poštom na adresu: Lučka uprava Šibensko-kninske županije,Draga 14, 22000 Šibenik, Hrvatska;

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

Nikolina Aras, dipl.oec.

Lučka uprava Šibensko-kninske županije, Draga 14, 22000 Šibenik, Hrvatska

Tel.: +385 22 219 852

Fax: +385 22 219 863

E-mail službenika za informiranje: info@luskz.hr

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA UREĐUJU

Opći propisi

Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14),

Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 125/11, 46/17),

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine«, broj 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17),

Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),

Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09),

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, broj 42/18),

Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13, 93/16, 104/16),

Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),

Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17),

Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96),

Opći porezni zakon (»Narodne novine«, broj 115/16),

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 20/16)

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 124/15),

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija(»Narodne novine«, broj 83/14),

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (»Narodne novine«, broj 67/17),

Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14).

 

Europski propisi

Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,

Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information,

Direktiva o izmjeni Direktive 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, 2013/37/EU,

Directive 2013/37/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 amending Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information Text with EEA relevance,

Konsolidirana Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,

Consolidated Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information,

Smjernice o preporučenim standardnim dozvolama, skupovima podataka i naplati ponovne uporabe dokumenata 2014/C 240/01,

Guidelines on recommended standard licences, datasets and charging for the reuse of documents 2014/C 240/01,

Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama (MU 18/97, 06/99, 14/02, 13/03, 09/05, 01/06, 02/10),

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).