Upravno vijeće

Lučkom upravom Šibensko-kninske županije upravlja Upravno vijeće. Radom Županijske lučke uprave rukovodi ravnatelj, koji organizira, vodi rad i poslovanje Lučke uprave Šibensko-kninske županije.

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće:

 • donosi godišnji program rada i plana razvoja luka koji obuhvaća financijski plan luka, na prijedlog ravnatelja;
 • donosi odluke o provođenju osnovnih smjernica lučke poslovne politike,
 • donosi odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije i odlučuje o davanju koncesija sukladno odredbama Zakona,
 • odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaje o izvršenju godišnjeg programa i plana razvoja luke kojeg podnosi ravnatelj i putem nadležnog upravnog tijela županije županu,
 • odlučuje o namjeri davanja koncesije, o davanju koncesija te o prestanku koncesija, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju koncesije;
 • odobrava izvještaj o izvršenju koncesija;
 • donosi lučke tarife;
 • odlučuje o opsegu i organizaciji stručno-tehničkih službi, o imenovanju i opozivu ravnatelja te o zaključenju ugovora o zapošljavanju i visini naknade, odnosno plaće predsjednika i po potrebi članova Upravnog vijeća, ravnatelja i pomoćnika ravnatelja,
 • donosi Statut Lučke uprave uz suglasnost Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
 • donosi opće akte kojima se uređuje red u luci i uvjeti korištenja lukama;
 • raspisuje natječaj za izbor ravnatelja i imenuje ga;
 • utvrđuje lučke uzance,
 • odlučuje o uzimanju zajmova, prodaji i kupnji stvari i prava samostalno, do 4.000.000,00 (četiri milijuna) kuna vrijednosti pojedinačnog posla ili ugovora, a iznad toga uz suglasnost Županijske skupštine Šibensko-kninske županije,
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost Zakonom, Odlukom o osnivanju ili ovim Statutom Lučke uprave Šibensko-kninske županije.

 

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće je tijelo koje upravlja Lučkom upravom. Upravno vijeće Lučke uprave Šibensko-kninske županije čine:

Predsjednik

Ivica Ledenko, Predsjednik, predstavnik osnivača​​​

Članovi:

Marko Udovičić, Član Upravnog vijeća, predstavnik osnivača
Petar Ježina, Član Upravnog vijeća, predstavnik osnivača
Martina Rak, Član Upravnog vijeća, predstavnica jedinica lokalne samouprave na čijem području se nalaze luke kojima upravlja Lučka uprava Šibensko-kninske županije
Goran Pletikosa, Član Upravnog vijeća, predstavnik nadležne Lučke kapetanije

Upravno vijeće županijske lučke uprave ima predsjednika i četiri člana koje imenuje i razrješava izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, s time da predsjednika i dva člana izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave imenuje samostalno, jednog člana na prijedlog Ministarstva, a jednog na prijedlog svih jedinica lokalne samouprave na čijem području se nalaze luke kojima upravlja županijska lučka uprava.

Član Upravnog vijeća ima pravo i dužnost:

 • prisustvovati sjednicama Upravnog vijeća;
 • postavljati pitanja i predlagati teme za sjednice Upravnog vijeća iz područja njegovog djelokruga rada i ostalih područja značajnih za rad Lučke uprave Šibensko-kninske županije;
 • raspravljati i iznositi svoja stajališta o svim pitanjima koja se stave na dnevni red sjednice;
 • sudjelovati u radu privremenih, odnosno stalnih radna tijela za stručnu obradu i praćenje pojedinih zadataka iz nadležnosti Upravnog vijeća;
 • obavljati poslove koje mu u okviru svog djelokruga povjeri Upravno vijeće;
 • postavljati pitanja o svim aktivnostima Lučke uprave;
 • sudjelovati u svim aktivnostima Upravnog vijeća;
 • ima pravo koristiti stručne, administrativne i tehničke usluge Lučke uprave radi obavljanja poslova iz nadležnosti Upravnog vijeća;
 • dužan je čuvati podatke koje sazna u obavljanju svoje dužnosti, a koje su Statutom, općim aktom Lučke uprave ili posebnim propisom označeni kao tajni.

Upravno vijeće odlučuje na sjednicama koje se održavaju prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Upravno vijeće može osnivati privremena ili stalna radna tijela za stručnu obradu i praćenje pojedinih zadataka iz svoje nadležnosti. Odlukom o osnivanju radnog tijela utvrđuje se njegov sastav, djelokrug i druga pitanja značajna za rad toga tijela.

Županijska skupština može raspustiti Upravno vijeće na prijedlog Župana:

 • ako ne donese godišnji program i plan razvoja luke,
 • ako godišnji program i plan razvoja luka ne budu prihvaćeni ili se ne ostvaruju,
 • u drugim naročito opravdanim slučajevima.

 

PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA

Predsjednik Upravnog vijeća ima sva prava i obveze člana Upravnog vijeća. Pored prava i obveza koje ima kao član Upravnog vijeća, predsjednik Upravnog vijeća ujedno ostvaruje i dodatna prava i obveze propisane odredbama Statuta i Poslovnika o radu Upravnog vijeća Lučke uprave Šibensko-kninske županije.

Predsjednik Upravnog vijeća:

 • predstavlja Upravno vijeće;
 • zastupa Lučku upravu prema ravnatelju;
 • saziva sjednice Upravnog vijeća i utvrđuje prijedlog dnevnog reda;
 • predsjedava sjednicama Upravnog vijeća;
 • formira prijedloge akata;
 • utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja;
 • potpisuje akte Upravnog vijeća;
 • brine o provedbi Poslovnika;
 • brine o ostvarivanju prava i obveza članova Upravnog vijeća;
 • brine o javnosti rada Upravnog vijeća;
 • obavlja ostale poslove koje mu povjeri Upravno vijeće iz svoje nadležnosti.

 

DNEVNI RED I ZAPISNICI SA SJEDNICA: