Pravilnik o radu, plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima radnika

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta LUŠKŽ

PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU KOMUNALNOG VEZA

STATUT LUSKŽ

Odluka o izmjeni i dopuni STATUTA LUŠKŽ

Pravilnik o redu u lukama Šibensko-kninske županije

Odluka o visini lučkih pristojbi - pročišćeni tekst (02.06.2021.)

Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda

Pravilnik jednostavne nabave

Pravilnik o određivanju klase i količini opasnih tvari na lučkim područjima

Operativno uputstvo za pristajanje i boravak brodova na lučkim područjima

Propisi

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
(NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11,56/16 i 98/19)

Zakon u ustanovama
(NN 76/93, 29/97,47/99, 35/08 i 127/19)

Uredba o postupku davanja koncesije na
pomorskom dobru
(NN 23/04, 101/04,39/06, 63/08, 125/10,102/11. 83/12 i 10/17)

Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (NN 94/07, 79/08, 114/12 i 47/13)

Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke (NN 110/04)

Uredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (NN 110/04 i 82/07)

Zakon o javnoj nabavi
(NN 120/16 )

Zakon o koncesijama
(NN 69/17 i 107/20)