Pravilnik o redu u lukama Šibensko-kninske županije

Lučke pristojbe

Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda

Lučke pristojbe - izmjene (16.03.2015.)

Pravilnik jednostavne nabave

Lučke pristojbe - izmjene (13.03.2018.)

Propisi

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
( NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09).

Zakon u ustanovama
(NN 76/93, 29/97 i 47/99).

Uredba o postupku davanja koncesije na
pomorskom dobru
(NN 23/2004, 125/2009, 83/2012).

Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (NN 94/2007)

Uredba o uvjetima kojima moraju
udovoljavati luke (NN 110/04).

Uredba o razvrstaju luka otvorenih za javni
promet i luka posebne namjene
(NN 110/04).

Zakon o javnoj nabavi
(NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 )

Zakon o koncesijama
(NN 143/12).