WYSIWYG Web Builder


Novosti
Korisni linkovi
Propisi
© Lučka uprava Šibensko-kninske županije, 2014. • E-mail: info@luskz.hr

Pravilnik o redu u lukama Šibensko-kninske županije

Lučke pristojbe

Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni
promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te
određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda

Lučke pristojbe - izmjene (16.03.2015.)

Pravilnik jednostavne nabave

Lučke pristojbe - izmjene (13.03.2018.)
POSLOVANJE LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE UREĐUJU SLJEDEĆI PROPISI:

1. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama ( NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09)
2. Zakon u ustanovama (NN 76/93, 29/97 i 47/99)
3. Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN 23/2004, 125/2009,
    83/2012)
4. Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene
    za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja,
    te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (NN 94/2007)
5. Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke (NN 110/04)
6. Uredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (NN 110/04)
7. Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 )
8. Zakon o koncesijama (NN 143/12)